สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักประธานศาลฎีกา
image

อัปเดตข่าว ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

          สำนักประธานศาลฎีกาเปิดทำการ ณ เลขที่ 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

          - ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม E-Phonebook กรุณาคลิกที่ลิงก์ >> https://joo.gl/x1YW04 <<

          - ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลฎีกา
           
อาคาร 1 ชั้น 1 (https://joo.gl/1wYuf)
            โทร. 0 2223 0828 โทรสาร 0 2223 0840

          - ส่วนช่วยอำนวยการ
           
อาคาร 1 ชั้น 1 (https://joo.gl/ojc0x2)
            โทร. 0 2223 0806  โทรสาร 0 2223 0830

          - ส่วนกิจการประธานศาลฎีกาและรัฐพิธี
            
อาคาร 1 ชั้น 2 (https://joo.gl/4oyud)
            โทร. 0 2223 0959  โทรสาร 0 2223 0940

          - ส่วนประสานนโยบาย
           
อาคาร 3 ชั้น 1 (https://joo.gl/f5qI3)
            โทร. 0 2223 1488 โทรสาร 0 2223 1498
            กลุ่มงานด้านการต่างประเทศ โทร. 0 2223 1482
            กลุ่มงานนโยบายและแผน โทร. 0 2223 1491

          - ส่วนกฎหมายและระเบียบ
           
อาคาร 3 ชั้น 1 (https://joo.gl/Yu53YX)
            โทร. 0 2223 0754 โทรสาร 0 2223 0720

********

        ทั้งนี้ ท่านสามารถสืบค้นโครงสร้าง ภารกิจหน้าที่แต่ละส่วนงานของสำนักประธานศาลฎีกาได้จาก สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม. (2560). ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2560. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2lA4j9M.

********

         ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก "ติดต่อเรา" อีกช่องทางหนึ่ง https://joo.gl/xbbS.