สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักประธานศาลฎีกา
image

อัปเดตข่าว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

          สำนักประธานศาลฎีกาเปิดทำการ ณ เลขที่ 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ทุกส่วนงานแล้วที่

               - ส่วนช่วยอำนวยการ ที่อาคาร 1 ชั้น 1

               - ส่วนกิจการประธานศาลฎีกาและรัฐพิธี ที่อาคาร 1 ชั้น 2

               - ส่วนประสานนโยบาย ที่อาคาร 3 ชั้น 1

               - ส่วนกฎหมาย ที่อาคาร 3 ชั้น 1

         ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก "ติดต่อเรา" อีกช่องทางหนึ่ง https://joo.gl/xbbS

         หมายเหตุ ระหว่างที่สำนักประธานศาลฎีกาติดตั้งระบบโทรศัพท์ ขอให้ท่านที่ประสงค์จะติดต่อบุคลากรของสำนักประธานศาลฎีกาโปรดสืบค้นเบอร์โทรมือถือจากระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม e-Phonebook ที่ลิงก์ >> https://joo.gl/x1YW04 <<

          เบอร์โทรสาร (Fax) ณ ที่ทำการแห่งใหม่ โทร. 02 223 0940

********

        ทั้งนี้ ท่านสามารถสืบค้นโครงสร้าง ภารกิจหน้าที่แต่ละส่วนงานของสำนักประธานศาลฎีกาได้จาก สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม. (2560). ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2560. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://qrgo.page.link/oS7k.