สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักประธานศาลฎีกา
image

อัปเดตข่าว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

          สำนักประธานศาลฎีกาเปิดทำการ ณ เลขที่ 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ทุกส่วนงานแล้วที่

               - ส่วนช่วยอำนวยการ ที่อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 0 2223 0885  โทรสาร 0 2223 0828

               - ส่วนกิจการประธานศาลฎีกาและรัฐพิธี ที่อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 0 2223 2154  โทรสาร 0 2223 0940

               - ส่วนประสานนโยบาย ที่อาคาร 3 ชั้น 1 โทร. 0 2223 1488, 0 2223 1491,  0 2223 1482

               - ส่วนกฎหมาย ที่อาคาร 3 ชั้น 1 โทร. 0 2223 0731

         ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก "ติดต่อเรา" อีกช่องทางหนึ่ง https://joo.gl/xbbS.

         หมายเหตุ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม/บุคลากรภายใน ท่านสามารถสืบค้นผ่านระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม e-Phonebook ได้ที่ลิงก์ >> https://joo.gl/x1YW04 <<

********

        ทั้งนี้ ท่านสามารถสืบค้นโครงสร้าง ภารกิจหน้าที่แต่ละส่วนงานของสำนักประธานศาลฎีกาได้จาก สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม. (2560). ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2560. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2lA4j9M.