สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

สำนักประธานศาลฎีกาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “ก้าวใหม่ของหนังสือราชการยุคดิจิทัล”
image

        สืบเนื่องจากประธานศาลฎีกาได้วางนโยบายการบริหารศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ตลอดจนพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี เพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ตลอดจนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และตามเป้าหมายการพัฒนาให้เป็น D - Court (ดิจิทัลคอร์ท) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) เพื่อให้การส่งเสริมงานตุลาการ งานวิชาการ งานสนับสนุนศาลยุติธรรมเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลภายในเวลาที่รวดเร็วและยั่งยืน ทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีและการสนับสนุนงานธุรการเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

        ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงศาลยุติธรรมสู่ยุคดิจิทัล สำนักประธานศาลฎีกาจึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “ก้าวใหม่ของหนังสือราชการยุคดิจิทัล” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ สู่ระบบดิจิทัลให้ทันกับสภาวการณ์ของสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

          ทั้งนี้ ขอได้โปรดติดตามข่าวสาร เอกสารประกอบการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

**********

          อัปเดตข่าว ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.19 นาฬิกา
          ขอได้โปรดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทำแบบประเมินผลโครงการฯ จากลิงก์ >> https://joo.gl/FQo9 <<
          และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ จากลิงก์ >> https://joo.gl/YM0R <<

          ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกาขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดที่ทำให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมขุ่นข้องหมองใจ ท่านสามารถพิมพ์ความคิดเห็นของท่านลงในแบบประเมินผลออนไลน์ให้เราทราบ เพื่อส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกาจะนำข้อติชมจากท่านไปปรับปรุงในการจัดทำโครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งถัดไป โดยส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกาต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทุกท่านครับ

**********

สารบัญเอกสาร

เอกสารลำดับที่ 1 ชื่อไฟล์ 001-1 รายละเอียดโครงการฯ
เอกสารลำดับที่ 2 ชื่อไฟล์ 002-1 กำหนดการ
เอกสารลำดับที่ 3 ชื่อไฟล์ 003-1 ประวัติวิทยากรคนที่ 1 (นายอิศร ปกมนตรี)
เอกสารลำดับที่ 4 ชื่อไฟล์ 003-2 ประวัติวิทยากรคนที่ 2 (นางนงนุช ธนเศรษฐ)
เอกสารลำดับที่ 5 ชื่อไฟล์ 004-1 คำแนะนำในการเบิกค่าใช้จ่ายฯ

เอกสารลำดับที่ 6 ชื่อไฟล์ 005-1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
เอกสารลำดับที่ 7 ชื่อไฟล์ 005-2 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
เอกสารลำดับที่ 8 ชื่อไฟล์ 006-1 คำอธิบายแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


**********

          สำหรับเอกสารแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอได้โปรดให้ท่านจัดทำเอกสารตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 012/ว 75(ป) ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยระเบียบการเงินการคลังกำหนดให้ท่านจัดทำตามแบบ "คชจ ๒ ส่วนที่ ๑ (มีสัญญายืมเงิน)" ท่านสามารถอ่านรายละเอียดคำอธิบายได้จากไฟล์เอกสารลำดับที่ 8

**********

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนประสานนโยบาย
สำนักประธานศาลฎีกา
โทร. 0 2223 1491

 


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ