สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

สำนักประธานศาลฎีกาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ (กลุ่มศาลชั้นอุทธรณ์)
image

          ตามที่ประธานศาลฎีกาได้โปรดมีดำริให้สำนักประธานศาลฎีกาจัดประชุมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม เพื่อให้นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาบรรลุผลสำเร็จ สำนักประธานศาลฎีกาจึงเห็นสมควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ (กลุ่มศาลชั้นอุทธรณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ (Royal Princess Larn Luang Bangkok) ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นเวทีในการทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมต่อไป โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์และเลขานุการศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - ๙ และเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - ๙  ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ผู้บริหารและผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักประธานศาลฎีกา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

          ทั้งนี้ ขอได้โปรดติดตามข่าวสาร เอกสารประกอบการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

**********

เอกสารประกอบการประชุม
>>  จัดส่งลิงก์และ QR Code ให้ทาง E-Mail ศาลในวันอังคารที่ 20 ส.ค. 62 เวลา 15.48 นาฬิกา   <<
>> 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 14.31 นาฬิกา  <<

**********

ลิงก์แผนที่โรงแรมรอยัลปริ๊สเซส หลานหลวง
Available on Google Maps

>>  https://joo.gl/coPmg  <<

**********

สารบัญเอกสาร

เอกสารลำดับที่ 1 ชื่อไฟล์ 001-1 กำหนดการประชุมผู้บริหารฯ 4_2562
เอกสารลำดับที่ 2 ชื่อไฟล์ 002-1 วาระการประชุมผู้บริหารฯ 4_2562
เอกสารลำดับที่ 3 ชื่อไฟล์ 003-1 แผนที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ.pdf
เอกสารลำดับที่ 4 ชื่อไฟล์ 004-1 คำแนะนำในการเบิกค่าใช้จ่ายฯ
เอกสารลำดับที่ 5 ชื่อไฟล์ 005-1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายฯ
!! NEW !! 20 ส.ค. 62
เอกสารลำดับที่ 6 ชื่อไฟล์ 006-1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
เอกสารลำดับที่ 7 ชื่อไฟล์ 007-1 คำอธิบายแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

**********

          สำหรับเอกสารแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอได้โปรดให้ผู้ประสานงานที่ดูแลท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม โปรดจัดทำเอกสารตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 012/ว 75(ป) ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยระเบียบการเงินการคลังกำหนดให้จัดทำตามแบบ "คชจ ๒ ส่วนที่ ๑ (มีสัญญายืมเงิน)" ท่านสามารถอ่านรายละเอียดคำอธิบายได้จากไฟล์เอกสารลำดับที่ 7

**********

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนประสานนโยบาย
สำนักประธานศาลฎีกา
โทร. 0 2223 1491


image เอกสารแนบ