สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ Justice Hasan Foez Siddique ผู้พิพากษาแผนกคดีอุทธรณ์ในศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลา 9.00 นาฬิกา ประธานศาลฎีกามอบหมายให้
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ Justice Hasan Foez Siddique
ผู้พิพากษาแผนกคดีอุทธรณ์ในศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และ H.E.Mr. Md. Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย และคณะ

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบศาลยุติธรรม ระบบการสรรหาข้าราชการตุลาการ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและการศึกษาด้านการศาล ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาระบบคัดสรรข้าราชการตุลาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน Justice Hasan Foez Siddique ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มีภารกิจในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา และการบริหารการปฏิบัติราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการ  โดย Justice Hasan Foez Siddique และคณะมีกำหนดเข้ารับฟังการบรรยายที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมต่อไปด้วย


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ