สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

สำนักประธานศาลฎีกาจัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "กระบวนทัศน์การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม หลักนิติธรรม และการอำนวยความยุติธรรม"
image

          ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ กำหนดให้การบริหารศาลยุติธรรมให้ความสำคัญในด้านการอำนวยการความยุติธรรมให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยส่งเสริมการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ให้ความสำคัญในการยึดมั่นการอำนวยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม (Justice for All) การยกระดับมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสู่ระดับสากล (Uplift and Uphold Standard) และการเพิ่มความเข้มแข็งให้ศาลชำนัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (Stronger Specialized Court) โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับสากล เพื่อให้ศาลยุติธรรมสามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนและสังคมมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม นั้น

          สำนักประธานศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากในปัจจุบัน นานาประเทศต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งนับเป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ดังนั้น การยกระดับศาลยุติธรรมให้มีมาตรฐานสากลและการสร้างความเชื่อมั่นในศาลยุติธรรมไทยแก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องสู่การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรมไทยตามหลักนิติธรรม สามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้ตามมาตรฐานสากล

          สำนักประธานศาลฎีกาจึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประจำภูมิภาคเอเชีย (USAID) ผ่านโครงการ 'USAID WILDLIFE ASIA' เรื่อง "กระบวนทัศน์การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม หลักนิติธรรม และการอำนวยความยุติธรรม" (Inaugural Judicial Roundtable on Environmental Adjudication, Rule of Law and Environmental Justice) ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ รวมจำนวนประมาณ ๖๐ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

          ทั้งนี้ ท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ขอได้โปรดติดตามข่าวสาร เอกสารประกอบการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

**********

Co-ordinate with USIAD WILDLIFE ASIA
(https://www.usaidwildlifeasia.org/)

**********

ในวาระแรกจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เพจ 'สื่อศาล'
(https://www.facebook.com/pr.coj/)

เอกสารประกอบการประชุม NEW!! (Upload File 29-08-62)
(https://joo.gl/IMqJU)

**********

ลิงก์แผนที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เพลินจิต
Available on Google Maps
>>  https://goo.gl/maps/kscdqMYpUP9epQHs6  <<

**********

สารบัญเอกสาร

เอกสารลำดับที่ 1 ชื่อไฟล์ 001-1 รายละเอียดโครงการฯ
เอกสารลำดับที่ 2 ชื่อไฟล์ 002-1 กำหนดการ
>> New!! ปรับปรุง #2 26 ส.ค. 62 <<
เอกสารลำดับที่ 3 ชื่อไฟล์ 003-1 จำนวนกลุ่มเป้าหมายฯ
เอกสารลำดับที่ 4 ชื่อไฟล์ 004-1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายฯ (แบบมีสัญญาเงินยืม)

เอกสารลำดับที่ 5 ชื่อไฟล์ 005-1 ใบรับรองใบแทนใบเสร็จรับเงิน 
เอกสารลำดับที่ 6 ชื่อไฟล์ 006-1 อาหารเย็นสำหรับผู้เข้าพัก >> New!! 27 ส.ค. 62 <<

**********

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนประสานนโยบาย
สำนักประธานศาลฎีกา
ติดต่อสอบถามโทร. 02 223 1501 (คุณนุ่น) สำรอง 02 223 1482 (คุณมด, คุณมะปราง)

 


image เอกสารแนบ