สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (กลุ่มศาลสูง)

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (กลุ่มศาลสูง) โดยมีประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 – 9 ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และผู้บริหาร
ศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักประธานศาลฎีกาตามดำริของประธานศาลฎีกา เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

ประธานศาลฎีกาแถลงผลการบริหารงานคดีในศาลฎีกาให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการคดียังดำเนินไปตามที่ประธานศาลฎีกาได้รับปากไว้กับประชาชน โดยคดีปีเก่าที่สุดคือปี 2561 มีคดีรับใหม่ 12,258 คดี เสร็จไป 12,186 คดี คิดเป็น99.41% และที่เหลืออีก 72 เรื่อง จะหมดไปภายในเดือนกันยายนนี้ ขณะเดียวกันคดีของปีนี้แล้วเสร็จไปถึง 40.30% การบริหารจัดการคดีของศาลฎีกาจึงเป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มศาลอุทธรณ์ในภาพรวมนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ศาลชั้นอุทธรณ์ยังสามารถบริหารจัดการคดีได้ภายในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนศาลอุทธรณ์กลางแม้มีคดีค้างพิจารณาเกินกรอบระยะเวลาดังกล่าวเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากเนื่องจากเขตอำนาจของศาลที่มีสภาพคดีหลากหลายและมีสถิติคดีรับใหม่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

ประธานศาลฎีกาได้กล่าวชมเชยการบริหารงานของศาลชั้นอุทธรณ์ และกำชับให้ทุกหน่วยงานรักษามาตรฐานการดำเนินงานนี้เอาไว้ เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ