สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

สำนักประธานศาลฎีกาจัดงานสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "กระบวนทัศน์การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม หลักนิติธรรม และการอำนวยความยุติธรรม"

สำนักประธานศาลฎีกา ร่วมกับศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาประจำภูมิภาคเอเชีย (USAID) ผ่านโครงการ USAID WILDLIFE ASIA (โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่า) จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "กระบวนทัศน์การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม หลักนิติธรรม และการอำนวยความยุติธรรม" ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ  โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขากฎหมายสิ่งแวดล้อมจากนานาประเทศ และในโอกาสนี้ นายธงชัย เสนามนตรี ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่า 50 คน

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีให้แก่ผู้พิพากษาในคดีสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมและหน่วยงานในภูมิภาคเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม และลดการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นการส่งเสริมบทบาทของศาลยุติธรรมไทยในเวทีระดับสากลในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ