สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๒-๑-๑_๐๔๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
image

          ด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑ มาตรา ๕ กำหนดให้ประธานศาลฎีกามีหน้าที่วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อให้กิจการของศาลยุติธรรมดำเนินไป โดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกัน และให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นให้เป็นไปโดยถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ประธานศาลฎีกาได้กำหนดนโยบายสำหรับเป็นแนวทางในการบริหารงานศาลยุติธรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

          ในการนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารศาลยุติธรรมได้รับทราบเป้าหมายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา ตลอดจนศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีเอกภาพในการปฏิบัติงานและสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสำคัญ สำนักประธานศาลฎีกาจึงเห็นสมควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา” ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารในศาลฎีกา ประธานศาลในชั้นศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ - ๙ อธิบดีผู้พิพากษาศาลพิเศษ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชำนัญพิเศษ ผู้บริหารในสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักประธานศาลฎีกา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากประธานศาลฎีกา

**********

อัปเดตไฟล์เอกสารแนบลำดับที่ ๙ สรุปข่าวแถลงนโยบายประธานศาลฎีกา
ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายประธานศาลฎีกา (รับชมย้อนหลัง) ได้ที่
>> https://www.youtube.com/watch?v=oOW6lNP9KZI <<
(ช่องทางสื่อออนไลน์ Youtube PR COJ)
Cr. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเอกสารนโยบายประธานศาลฎีกาได้ที่
>> https://bit.ly/2Nn7cWY <<
**********

สารบัญเอกสาร

เอกสารลำดับที่ ๑ ชื่อไฟล์ ๐๐๑ รายละเอียดโครงการ
เอกสารลำดับที่ ๒ ชื่อไฟล์ ๐๐๒ กำหนดการประชุม

เอกสารลำดับที่ ๓ ชื่อไฟล์ ๐๐๓ แผนที่โรงแรม
เอกสารลำดับที่ ๔ ชื่อไฟล์ ๐๐๔ ลิงก์และคิวอาร์โค้ดแบบตอบรับประชุมแถลงนโยบายฯ
เอกสารลำดับที่ ๕ ชื่อไฟล์ ๐๐๕ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ไฟล์ Word) 

เอกสารลำดับที่ ๖ ชื่อไฟล์ ๐๐๖ คำแนะนำการเบิกจ่ายฯ 
เอกสารลำดับที่ ๗ ชื่อไฟล์ ๐๐๗ ใบรับรองแทนใบเสร็จ (ไฟล์ Word)
เอกสารลำดับที่ ๘ ชื่อไฟล์ ๐๐๘ ศย ๐๑๒_ว๗๕ (ป) คำอธิบายและตัวอย่างแบบใบเบิก คชจ.
เอกสารลำดับที่ ๙ ชื่อไฟล์ ๐๐๙ สรุปข่าวแถลงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

**********

ข้อมูลสำหรับท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านผู้บริหารฯ
          อนึ่ง สำนักประธานศาลฎีกาขอเรียนให้ทราบว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดประสงค์จะมีผู้ติดตามมาในสถานที่จัดการประชุมด้วย ทางสำนักประธานศาลฎีกาไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ) ให้แก่ผู้ติดตามของท่านได้ และขอได้โปรดให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านผู้บริหารฯ ติดตามข่าวสาร เอกสารประกอบการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

**********

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนประสานนโยบาย
สำนักประธานศาลฎีกา
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๙๑


image เอกสารแนบ