สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๒-๒-๒_๐๔๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
image

อัปเดตข่าว ณ วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๔๓ นาฬิกา

          สืบเนื่องจากประธานศาลฎีกาได้วางนโยบายการบริหารศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ โดยมีแนวทางการบริหารงานมุ่งความสำคัญไปที่ความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน อาทิ การให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การกำหนดมาตรการทางศาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม การกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้รวดเร็ว การปรับปรุงกระบวนการปล่อยชั่วคราวเพื่อเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน เป็นต้น

          ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาบรรลุผลสำเร็จ สำนักประธานศาลฎีกา จึงเห็นสมควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (กลุ่มผู้บริหารศาลยุติธรรม) เพื่อทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมต่อไป

**********

สารบัญเอกสาร

เอกสารลำดับที่ ๑ ชื่อไฟล์ ๐๐๑ รายละเอียดโครงการ
เอกสารลำดับที่ ๒ ชื่อไฟล์ ๐๐๒ กำหนดการประชุม

เอกสารลำดับที่ ๓ ชื่อไฟล์ ๐๐๓ แผนที่โรงแรม
เอกสารลำดับที่ ๔ ชื่อไฟล์ ๐๐๔ คำแนะนำการเบิกจ่ายฯ
เอกสารลำดับที่ ๕ ชื่อไฟล์ ๐๐๕ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (Word) 

เอกสารลำดับที่ ๖ ชื่อไฟล์ ๐๐๖ ใบรับรองแทนใบเสร็จ (Word)
เอกสารลำดับที่ ๗ ชื่อไฟล์ ๐๐๗ ศย ๐๑๒_ว๗๕ (ป) คำอธิบายและตัวอย่างแบบใบเบิกฯ
เอกสารลำดับที่ ๗ ชื่อไฟล์ ๐๐๘ ศย ๐๑๒_ว ๔๓(ป) การเดินทางด้วยเครื่องบิน

**********

Link แบบตอบรับ :
>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXhd3k76gX3wHZUkwTgBqCOe7zLyeJLNOrgTfTBTzyW7JHpA/viewform <<

สถานที่จัดประชุม
สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กทม.
Link โรงแรมที่พัก : >> http://www.rajpruek.com/contact.php?lang=TH <<
Link แผนที่โรงแรม : >> https://goo.gl/maps/9KuxuEUfzgoEHJEKA <<

สถานที่พักโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
Link โรงแรมที่พัก : >> https://www.centarahotelsresorts.com/th/centra/cgc/ <<
Link แผนที่โรงแรม : >> https://goo.gl/maps/pH8qSBeq8eJoKVQ86 <<

**********

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่ดูแลท่านผู้บริหารฯ
          ขอได้โปรดติดตามข่าวสาร เอกสารประกอบการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

**********

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนประสานนโยบาย
สำนักประธานศาลฎีกา
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๘๘, ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๙๑


image เอกสารแนบ