สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลดำเนินการ กำกับ และติดตามการดำเนินการตามแนวทางศาลต้นแบบในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานฯ ผ่านระบบ Google Form
อัปเดตเอกสารแนบ ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น.
**********
เรียน ผู้ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อที่ 1. (ปล่อยชั่วคราวฯ)
          ตามที่ท่านสุรินทร์ ชลพัฒนา เลขาธิการประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ 1 ได้ส่งหนังสือสำนักประธานศาลฎีกา เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 นำเรียนท่านผู้บริหารศาลยุติธรรมทุกท่าน โดยขอความร่วมมือเพื่อโปรดดำเนินการ กำกับ และติดตามการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางศาลต้นแบบในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานฯ โปรดรายงานผลการดำเนินการมายังสำนักประธานศาลฎีกา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แล้ว นั้น

          ในการนี้ ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานบางศาล/หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ได้มีการสอบถามถึงรูปแบบการรายงานผลฯ ซึ่งท่านเมทินี  ชโลธร ท่านที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้ให้คำตอบว่าไม่มีการกำหนดรูปแบบหรือแนวทางเป็นการเฉพาะเจาะจง สืบเนื่องจากต้องการให้อิสระแก่ศาล/หน่วยงานของท่านในการรายงานผลมายังคณะทำงานฯ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกาจึงได้ออกแบบฟอร์มการรายงานผลออนไลน์ผ่านระบบ Google Form อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลในเชิงสถิติและทำการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของศาลทั่วประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

          ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกาจึงขอความอนุเคราะห์มายังศาล/หน่วยงานของท่าน ขอได้โปรดดำเนินการส่งผลการดำเนินงานฯ ในรูปแบบการรายงานผลออนไลน์ (Google Form) ด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ หากศาล/หน่วยงานของท่านได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบไฟล์ Word แล้ว ขอได้โปรดส่งไฟล์รายงานมายัง E-mail สำนักประธานศาลฎีกา (opsc@coj.go.th) เป็นไฟล์นามสกุล .doc หรือ .docx ควบคู่มาด้วยภายในกำหนดวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เช่นเดิม (รายละเอียด QR Code / Link Google Form ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

          จีงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง
นายจักรพงษ์  หนูดำ (ผู้ประสานงาน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา
โทร. 02 223 1491
มือถือ 089 732 2369


image เอกสารแนบ