สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมรับฟังการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบ Streaming
image

          สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมรับฟังการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบ Streaming (http://live.coj.intra/ - ระบบ Intranet) ในหัวข้อ "นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา" ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา

**********

          วันนี้ (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๙.๓๐ น. นางเมทินี  ชโลธร ประธานศาลฎีกา แถลงนโยบายประธานศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และกำหนดแนวทางการบริหารศาลยุติธรรมภายใต้นโยบายดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสำนักประธานศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารศาลยุติธรรมทุกชั้นศาลในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๖๐ ท่าน เข้าร่วมการประชุม พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ไปยังผู้บริหารและบุคลากรของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

          นโยบายประธานศาลฎีกากำหนดขึ้นภายใต้หลักการ  “บริสุทธิ์ ยุติธรรม” ซึ่งมีรายละเอียด ๕ ประการ กล่าวคือ  
               ๑. เสมอภาค - ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค 
               ๒. สมดุล - สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ 
               ๓. สร้างสรรค์ - สร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีที่ทันสมัย 
               ๔. ส่งเสริม - ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและให้ความสำคัญแก่คุณภาพชีวิตของบุคลากร และ
               ๕. ส่วนร่วม - สนับสนุนให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วม 

          ในการนี้ แผนปฏิบัติการจะถูกกำหนดขึ้นและเผยแพร่ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นแนวทางให้การดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและสังคมต่อไป

          - รับชมการแถลงนโยบายประธานศาลฎีกา (รับชมได้เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น)   http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=308
          - เอกสารประกอบงานแถลงนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา   https://bit.ly/2H1X31C
          - Video Presentation  งานแถลงนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา   https://bit.ly/35qGvcT

**********

          อ้างอิง : 
          
Line Inside COJ. (2563, 13 พฤศจิกายน). ประธานศาลฎีกาแถลงนโยบายประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2563-2564 และกำหนดแนวทางการบริหารศาลยุติธรรม ในการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรมทุกชั้นศาลในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ไปยังผู้บริหารและบุคลากรของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ. [Status & Timeline Update]. Line.   https://bit.ly/3eWMc5G.

**********