สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย ครั้งที่ 3
image

          ตามที่คณะทำงานฯ มีมติให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดทำแบบประเมินตนเองฯ และรายงานผลการประเมินตนเองฯ ครั้งที่ 3 มายังสำนักประธานศาลฎีกา นั้น
          สำนักประธานศาลฎีกาขอความอนุเคราะห์มายังศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้โปรดกรอกข้อมูลสรุปผลคะแนนในแต่ละด้านลงในแบบรายงานสรุปผลคะแนนผ่านระบบ Google Form https://bit.ly/3wEomm9 และขอความกรุณาส่งเป็นไฟล์ Word มาทาง e-mail : opsc@coj.go.th ภายในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

**********

          ลิงก์ไฟล์แบบประเมินตนเองฯ (Word) ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่างข่าวนี้ หรือกรุณาคลิกที่นี่

**********

คู่มือแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 23 ธ.ค. 63
ตามหนังสือเวียนสำนักประธานศาลฎีกา ที่ ศย 001/ว 1046 เรื่อง การปรับปรุงคู่มือแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย (Self-Assessment Checklist) และการปรับปรุงระบบการรายงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
Link เอกสาร : กรุณาคลิกที่นี่

**********

อ้างอิงข่าวการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ หัวข้อ "การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย" ครั้งที่ ๓ ผ่านระบบ Zoom Meeting
(มีลิงก์วิดีทัศน์บันทึกการสัมมนาฯ แนวทางการจัดทำแบบประเมินตนเองฯ ครั้งที่ ๓)
กรุณาคลิกที่นี่


image เอกสารแนบ