สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

การจัดทำแบบสอบถามเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา
image

๑. Link แบบสอบถามฯ : https://bit.ly/3nLzKeH
หรือท่านสามารถ Scan QR Code ได้จากภาพด้านล่างนี้

๒. Link หนังสือเวียนฯ : https://bit.ly/3fptbtn
หรือท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากไฟล์แนบด้านล่างนี้

**********

คำอธิบายแบบสอบถามฯ

          ตามที่ประธานศาลฎีกาได้โปรดมีดำริให้จัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี 2564 - 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักประธานศาลฎีกาจึงได้ดำเนินการส่งแผนปฏิบัติการฯ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ นั้น

          ในการนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 2 "สร้างหลักประกันการพิจารณาคดีที่ปลอดภัยด้านสุขอนามัย" สำนักประธานศาลฎีกาจึงเห็นสมควรสอบถามข้อมูลการปฏิบัติงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 2 มายังศาลยุติธรรมทั่วประเทศ (เฉพาะศาลชั้นต้นทั่วประเทศ) ผ่านระบบ Google Form ขอได้โปรดจัดทำแบบสอบถามเพื่อส่งข้อมูลกลับมายังสำนักประธานศาลฎีกา ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565


image เอกสารแนบ