สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล” (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๕) และหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับสูง” รุ่นที่ ๗
image

           วันนี้ (๑๙ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล” (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๕) และเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “นโยบายการบริหารศาลยุติธรรม : รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ณ ห้อง ๗๐๒ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

          ประธานศาลฎีกากล่าวถึงนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมมีเป้าหมายสำคัญคือการบริการประชาชน โดยเน้นย้ำว่า ผู้พิพากษามีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การพิจารณาพิพากษาคดีต้องเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม คำพิพากษาต้องมีเหตุผลที่ชัดแจ้ง ในด้านการบริหารจัดการคดีและการสั่งคำร้องคำขอต่าง ๆ ผู้พิพากษาพึงควบคุมกระบวนพิจารณาให้เป็นไปโดยไม่เนินช้า อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรศาลยุติธรรม นอกจากนี้ ประธานศาลฎีกายังให้คำแนะนำและข้อคิดในการดำรงตนในฐานะผู้พิพากษาประจำศาล ทั้งสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

          ต่อมา เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “นโยบายการบริหารศาลยุติธรรม : รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” หลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับสูง” รุ่นที่ ๗ ณ ห้อง ๖๐๒ ชั้น ๖ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

          ประธานศาลฎีกากล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้อำนวยการระดับสูงในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา โดยเน้นย้ำถึงการให้บริการที่ถือความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ประชาชนที่มาศาลได้รับการบริการโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานพึงระลึกเสมอว่า ศาลยุติธรรมจะไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการให้บริการประชาชนนั้น การสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมก็เป็นสิ่งสำคัญ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอม เพื่อนำไปสู่การอำนวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลในการรับใช้ประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ