สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
image

     วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลยุติธรรม นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาที่จะใช้ดำเนินการสรรหา บุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนพลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง   
     ต่อมา เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเสนอวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนนายณรงค์ รัฐอมฤต และพิจารณาแจ้งผลการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ ให้วุฒิสภาทราบ

           

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ