สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ ๒๗ ศึกษาดูงานศาลฎีกา

               วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖) เวลา ๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ นาฬิกา นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ รองประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายครรชิต วงศ์ไทย เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๗ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานศาลฎีกา พร้อมเยี่ยมชมศาลฎีกานิทรรศน์ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมฯ ณ โถงบุษบกชั้น ๒ อาคารศาลฎีกา

               คณะผู้เข้ารับการอบรมฯ วางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม เยี่ยมชมบุษบกและศาลฎีกานิทรรศน์ จากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายจากนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ รองประธานศาลฎีกา ในหัวข้อ “ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของศาลฎีกา” ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ