Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

นายวรวุฒิ ทวาทศิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความสมดุลของการทำงานอย่างมีความสุข ครั้งที่ 4/2567 image

วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นายวรวุฒิ ทวาทศิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความสมดุลของการทำงานอย่างมีความสุข ครั้งที่ 4/2567 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก.บ.ศ. มีมติเห็นชอบโครงการการจัดหารถเช่าประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการตุลาการฯ โดยเพิ่มผู้พิพากษาที่ได้รับเงินเดือน ชั้น 3 ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลขึ้นไป ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดอัตรากำลังของผู้พิพากษาชั้นต้นให้สอดคล้องถึงสภาพประเภทและปริมาณคดี รวมถึงแนวทางการกำหนดวันจัดทำคำพิพากษาให้มีระยะเวลาทำคำพิพากษาในวันทำการ 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้อนุกรรมการ ฯ จัดทำรายงานผลการศึกษารวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุมในนัดหน้า เพื่อให้ความเห็นชอบและนำกราบเรียนท่านประธานศาลฎีกาต่อไป