Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการนโยบายสุขภาพของศาลยุติธรรม และนายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 2/2567image

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการนโยบายสุขภาพของศาลยุติธรรม โดยมีนายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยคณะฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ เช่น การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง และการประสานงานการเข้าถึงการรักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน เป็นต้น ณ ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลยุติธรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting