Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก image

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 9 นาฬิกา ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 โดยมีนายสมควร ศิริยุทธ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ประธานศาลฎีกาได้มอบนโยบายแก่คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทั้งยังให้กำลังใจบุคลากรของศาลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาอีกด้วย

เวลา 10.10 นาฬิกา ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายเอกลักษณ์ อาลักษณ์ธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ประธานศาลฎีกาได้มอบนโยบายแก่คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประนีประนอมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา จากนั้น ประธานศาลฎีกาได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำงานในศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีความสำคัญต่อสังคมอย่างมาก โดยมีรูปแบบการพิจารณาพิพากษาคดีแตกต่างจากศาลอื่น ที่มุ่งหวังแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาลยิ่งกว่าการลงโทษป้องปราม และในปีนี้ ซึ่งเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ จึงมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับศาลเยาวชนและครอบครัวโดยตรง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ "ติดตามด้วยความห่วงใย เฉลิมพระเกียรติฯ" เพื่อให้การทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นไปอย่างครบวงจร และโครงการ “ให้ความรู้และป้องกัน การกระทำความผิดในเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อให้ความรู้เด็กและเยาวชนไม่ให้กระทำความผิดและป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ทำให้การปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจบุคลากรในการทำงาน