สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

สำนักประธานศาลฎีกายกเลิกการจัดทำรายงานสถิติคดีค้างพิจารณา (รายไตรมาส) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
image

          ตามที่ศาลได้จัดส่งรายงานสถิติคดีค้างพิจารณามายังสำนักประธานศาลฎีกา โดยอ้างถึงหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๑/ว ๒๑๙ ลงวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๕ นั้น

          เนื่องจากสำนักประธานศาลฎีกาได้ทำการยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ ศย ๐๒๐/ว ๑๗๐ เรื่อง ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๖๐

          จึงขอได้โปรดให้ศาลงดการรายงานมายังสำนักประธานศาลฎีกา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ จักขอบคุณยิ่ง


image เอกสารแนบ