สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

image
๐๐๕-๑_๐๔๔ การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา รอบที่ ๒/๒๕๖๒

          อัปเดตข่าว ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๓ นาฬิกา
          ข้อมูล ณ ปัจจุบัน พบว่ามีศาล/หน่วยงานต่าง ๆ ส่งรายงานผ่านระบบทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๒ ศาล/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑
          หมายเหตุ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดรายชื่อศาล/หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้จัดส่งข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมหลังการตัดยอดเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๒ ได้ที่เอกสารแนบลำดับที่ ๕

**********

          อัปเดตข่าว ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา
          
เจ้าหน้าที่ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกาได้ตัดยอดเพื่อสรุปจำนวนศาล/หน่วยงานที่ส่งรายงานผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พบว่ามีศาล/หน่วยงานต่าง ๆ ส่งรายงานผ่านระบบทั้งสิ้น จำนวน ๒๓๕ ศาล/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕
         ทั้งนี้ สำหรับศาล/หน่วยงานที่ดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบหลังเวลาดังกล่าว (๐๘.๓๐ น.) ข้อมูลที่ส่งมานั้นได้เข้ามาในระบบโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ไม่ได้ถูกนับจำนวนรวมเข้าไปกับศาล/หน่วยงานอื่น ๆ ที่รายงานมาภายในกำหนด สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนประสานนโยบาย จำเป็นต้องตัดยอดเพื่อจัดทำข้อมูลสรุปนำกราบเรียนประธานศาลฎีกาภายในวันนี้ (๑๗ ก.ย. ๖๒) แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ท่านส่งมาเจ้าหน้าที่จะนำมารวบรวมและสรุปในภาพรวมทั้งหมดอีกครั้ง
          หมายเหตุ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดรายชื่อศาล/หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้จัดส่งข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมมาแล้ว ได้ที่เอกสารแนบลำดับที่ ๔
          ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกาขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำข้อมูลของศาล/หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในการให้ความอนุเคราะห์/ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาในปีงบประมาณนี้ทั้ง ๒ รอบ

**********

          ลงประกาศข่าวเมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๐.๓๔ นาฬิกา
          สำนักประธานศาลฎีกาขอความร่วมมือให้ศาล/หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๒) ผ่านระบบโปรแกรมในระบบ Intranet: http://policy.coj.intra/ ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๒ เพื่อจะได้รวบรวมนำกราบเรียนประธานศาลฎีกาต่อไป หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๙๑

         หมายเหตุ ศาล/หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อส่งผลการดำเนินงานแล้ว ไม่ต้องจัดทำหนังสือนำส่ง และท่านสามารถตรวจสอบการส่งผลการดำเนินการโดยไปที่หน้าสั่งพิมพ์ 'รายงาน'

**********

          อ้างอิงข่าวประชาสัมพันธ์รอบที่ ๑/๒๕๖๒
          ลงประกาศข่าวเมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๒ นาฬิกา
          ปรับปรุงข่าว (เอกสารแนบ ๓) เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๙ นาฬิกา

          สำนักประธานศาลฎีกาขอความร่วมมือให้ศาล/หน่วยงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) ผ่านระบบโปรแกรมรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาของสำนักประธานศาลฎีกา (http://policy.coj.intra/) โดยส่งข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านระบบดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เพื่อจะได้รวบรวมนำกราบเรียนประธานศาลฎีกาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

          ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา

**********

          หากศาล/หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมต้องการข้อมูลอ้างอิง ท่านสามารถอ้างอิงจาก

                     ๑) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๒๐/ว ๘๒ เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ (สืบค้นได้จากเอกสารออนไลน์, https://goo.gl/2hkYs1) และ

                     ๒) รายละเอียดจากเอกสารออนไลน์ เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวข้อ 'ปฏิทินการปฏิบัติงานรอบประจำ ๖ เดือน' (ลำดับที่ ๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา, หน้า ๑๙)  (สืบค้นได้จากเอกสารออนไลน์, https://goo.gl/bAzk49)

                    หากลิงก์ออนไลน์มีปัญหา ท่านสามารถดูเอกสารอ้างอิงได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้

**********

สำนักประธานศาลฎีกาขอขอบพระคุณข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา

**********

สารบัญเอกสาร

เอกสารลำดับที่ 1 ชื่อไฟล์ 001 - ศย 020ว82 ลว. 28 ม.ค. 2562 ปฏิทินการปฏิบัติงานฯ
เอกสารลำดับที่ 2 ชื่อไฟล์ 002 - รายละเอียดปฏิทิน
เอกสารลำดับที่ 3 ชื่อไฟล์ 003 - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาของศาลและหน่วยงานต่าง ๆ รอบที่ 1/62
เอกสารลำดับที่ 4 ชื่อไฟล์ 004 - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาของศาลและหน่วยงานต่าง ๆ รอบที่ 2/62

เอกสารลำดับที่ 5 ชื่อไฟล์ 005 - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาของศาลและหน่วยงานต่าง ๆ รอบที่ 2/62 อัปเดตล่าสุด New!! (19-09-62)

**********


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ