สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

image
สิ้นสุดการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา รอบที่ ๑/๒๕๖๒

        สำนักประธานศาลฎีกาขอความร่วมมือให้ศาล/หน่วยงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) ผ่านระบบโปรแกรมรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาของสำนักประธานศาลฎีกา (http://policy.coj.intra/) โดยส่งข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านระบบดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เพื่อจะได้รวบรวมนำกราบเรียนประธานศาลฎีกาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

        ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา (ย้ายที่ทำการชั่วคราว)

        หมายเหตุ หากศาล/หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมต้องการข้อมูลอ้างอิง ท่านสามารถอ้างอิงจาก

                     ๑) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๒๐/ว ๘๒ เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ (สืบค้นได้จากเอกสารออนไลน์, https://goo.gl/2hkYs1) และ

                     ๒) รายละเอียดจากเอกสารออนไลน์ เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หัวข้อ 'ปฏิทินการปฏิบัติงานรอบประจำ ๖ เดือน' (ลำดับที่ ๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา, หน้า ๑๙)  (สืบค้นได้จากเอกสารออนไลน์, https://goo.gl/bAzk49)

                    หากลิงก์ออนไลน์มีปัญหา ท่านสามารถดูเอกสารอ้างอิงได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้

**********

                    ลงประกาศข่าวเมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๒ นาฬิกา

                    ปรับปรุงข่าว (เอกสารแนบ ๓) เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๙ นาฬิกา

"สำนักประธานศาลฎีกาขอขอบพระคุณข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา"

**********


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ