สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court
image

สำนักประธานศาลฎีกา

image
ระเบียบฯ การรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ฯ และการรายงานคดีฯ ในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค พ.ศ. ๒๕๖๒

          ตามที่ประธานศาลฎีกาได้กำหนดนโยบายให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรม เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้กิจการของศาลยุติธรรมดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกัน และมีมาตรฐานที่ชัดเจนและเหมาะสม จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การรายงานคดีสำคัญต่อประธานศาลฎีกา ประกอบกับเห็นสมควรปรับปรุงการรายงานคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค โดยเพิ่มประเภทคดีที่ต้องรายงานและเพิ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานเพื่อให้มีความรวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดตามระเบียบฯ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

          โปรดส่งแบบรายงานฯ กลับมายัง opscreport@coj.go.th จะขอบคุณยิ่ง


image เอกสารแนบ