สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๑-๒-๒.๓_๐๔๖ การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร ข้อที่ ๓
image

นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๓

สร้างสรรค์
“สร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดีที่ทันสมัย”

          ๓.๑ พัฒนากลไกและระบบการดำเนินคดีที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของประชาชน และเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องกับบริบทของสังคม

          ๓.๒ พัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดีเพื่อให้มีบทบาทสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลเพิ่มขึ้น

          ๓.๓ พัฒนาระบบการตรวจร่างคำสั่งหรือคำพิพากษาในทุกชั้นศาลและการประชุมคดีในศาลสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

**********

Link เอกสาร (e-Book PDF) : กรุณาคลิกที่นี่

**********

          วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๒๖ น.
          สำนักประธานศาลฎีกาแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย ครั้งที่ ๒ ท่านสามารถเข้าอ่านรายละเอียดได้จาก "กรุณาคลิกที่นี่"
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓).

**********

          วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๕๘ น.
          สำนักประธานศาลฎีกาจัดทำรวมคำถามที่พบบ่อยจากการจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย ท่านสามารถเข้าอ่านรายละเอียดได้จาก "กรุณาคลิกที่นี่"
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓).

**********

          วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๓ น.
          ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานคณะทำงานพร้อมคณะฯ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดี เพื่อให้มีบทบาทสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลและได้รับความก้าวหน้าในสายงาน ตามนโยบายประธานศาลฎีกา "สร้างสรรค์" สร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดีที่ทันสมัย ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
          อ้างอิง : สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์. (๒๕๖๓). ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/38Osl5G.

**********

          วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
          
ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมมีคำสั่งที่ ๑๖๐๐/๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความ โดยมีวัตถุประสงค์ในการทบทวนบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความที่ใช้บังคับอยู่มาเป็นวลานาน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะทำงานฯ มีมติให้สอบถามศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีแพ่งถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
          ทั้งนี้ สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมได้ดำเนินการออกหนังสือเวียน ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (เฉพาะศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีแพ่ง) เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานฯ ได้โปรดแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการตอบแบบสอบถามดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
          วัตถุประสงค์ : สอบถามปัญหาที่พบในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ "การดำเนินคดีแบบกลุ่ม" ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำหรับประกอบการพิจารณาของคณะทำงานศึกษาปัญหาการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความเพื่อศึกษาปัญหาและทบทวนความเหมาะสมการใช้กฎหมายและเสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่อไป
          ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส่วนพัฒนางานกฎหมาย
          Link แบบสอบถาม : กรุณาคลิกที่นี่
          อ้างอิง : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (๒๕๖๓). แบบสอบถามศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีแพ่งถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/386aNTF.

**********

          วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๒๗ น.
          เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักประธานศาลฎีกาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย” ผ่านระบบ Streaming ให้แก่ผู้บริหารศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา บุคลากรของศาลยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชูเกียรติ ดิลกแพทย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา นายดนัยศักดิ์ นาควิเชียร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองเลขานุการศาลฎีกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา
           การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแบบประเมินฯ ของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ การจัดแบบประเมินฯ นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ข้อที่ ๓ สร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้บริหารศาลได้สำรวจสภาพการทำงานในแต่ละศาลถึงข้อที่มีการพัฒนาแล้ว และข้อที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ยังผลให้การอำนวยความยุติธรรมในศาลทั่วประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่กับระบบการประเมินประสิทธิภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
          Link ข่าว : https://bit.ly/3nyJUNC
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓).

**********

          วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๕๒ น.
          สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญรับชมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย” ผ่านระบบ Streaming ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา
          Link ข่าว Streaming การนำแบบประเมินตนเองฯ มาใช้ในศาลทั่วประเทศ : https://bit.ly/3gJFSz3
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓).

**********

          วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๒ น.
          ด้วยประธานศาลฎีกาได้โปรดเห็นชอบให้คณะทำงานส่งเสริมการสร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ทันสมัยนำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย (Self-Assessment Checklist) มาใช้ในศาลทั่วประเทศ เนื่องจากแบบประเมินดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริหารศาลแต่ละศาลได้สำรวจสภาพการทำงานในแต่ละศาลถึงข้อที่ได้มีการพัฒนาแล้วและข้อที่อาจปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมในศาลทั่วประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบบประเมินดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคู่ไปกับการประเมินประสิทธิภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยการดำเนินการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ที่มุ่งเน้นการสร้างการดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีที่ทันสมัย รายละเอียดปรากฏตามลิงก์อ้างอิงเนื้อข่าวนี้
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย ทั้งนี้ ขอได้โปรดรายงานผลการประเมินดังกล่าว ครั้งที่ ๑ ไปยังสำนักประธานศาลฎีกา ทาง e-mail: opsc@coj.go.th ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาและติดตามการประเมินผลตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานสากลให้สัมฤทธิ์ผลตามกรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาล ดำเนินการส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการใช้แบบประเมินตนเองในศาลยุติธรรมทั่วประเทศต่อไป
          Link ข่าวการนำแบบประเมินตนเองฯ มาใช้ในศาลทั่วประเทศ : https://bit.ly/2JeKpwZ
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓).

**********

          วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๒๙ น.
          ประธานศาลฎีกาได้โปรดมีดำริให้สำนักประธานศาลฎีกา (ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ) จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการสร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ทันสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (คณะทำงานฯ ขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๓) ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ
                   (๑) เรื่องที่แจ้งให้ทราบ - แจ้งคำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๒๘/๒๕๖๓
                   (๒) เรื่องเพื่อทราบ
                        (๒.๑) ผลการศึกษาและจัดทำ "แบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย" (Self-Assessment Checklist)
                        (๒.๒) ผลการพัฒนาและปรับปรุงกรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาลฉบับที่ ๓ ของสมาคมระหว่างประเทศเพื่อความเป็นเลิศทางการศาล (International Consortium on Court Excellence - ICCE)
                   (๓) เรื่องเพื่อพิจารณา
                        (๓.๑) พิจารณาแผนปฏิบัติการการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการสร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดีที่ทันสมัย
                        (๓.๒) พิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์การใช้แบบประเมินฯ เพื่อให้การใช้แบบประเมินฯ ในศาลทั่วประเทศ
                        (๓.๓) พิจารณาวิธีการติดตามและประเมินผลการใช้แบบประเมินฯ
          โดยคณะทำงานฯ ได้มีมติจากการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
                   (๑) กลุ่มเป้าหมายและการประชาสัมพันธ์ - ที่ประชุมมีมติรับรองแผนการดำเนินการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเริ่มการนำแบบประเมินฯ ไปใช้ในศาลทั่วประเทศ โดยมีสำนักประธานศาลฎีกาเป็นเจ้าภาพในการตอบข้อสงสัย/ข้อคำถามให้ศาลทั่วประเทศนำนโยบายประธานศาลฎีกาไปปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
                   (๒) รูปแบบในการแจ้งการแบบประเมิน - สำนักประธานศาลฎีกาจะเป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งข้อมูลแก่ศาลทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานศาลยุติธรรมสนับสนุนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านระบบ Video Conference/Streaming
                   (๓) กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ (ทั้งศาลสูงและศาลชั้นต้น) - โปรดรอกำหนดการ
                   (๔) แนวทางการติดตามและรายงานผลแบบประเมินฯ - กำหนดรูปแบบการรายงานผ่านสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคและสำนักประธานศาลฎีกา โดยส่งผลการประเมินตนเองฯ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel หรือทาง Google Form
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓).

**********

          วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๕๘ น.
          ตามที่ประธานศาลฎีกาได้โปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อให้ความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ (นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๒ : ลิงก์อ้างอิงกรุณาคลิกที่นี่) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ นั้น
          สำนักประธานศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากมีการกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาที่กำหนดขึ้นมาใหม่นี้ จึงเห็นสมควรปรับปรุงและแต่งตั้งคณะทำงานฯ นโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ข้อที่ ๓ สร้างสรรค์ “สร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดีที่ทันสมัย” โดยประธานศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งประธานศาลฎีกา ที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการสร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ทันสมัย โดยกำหนดให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ทันสมัย ตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
          (๑) ศึกษา ติดตาม และประเมินผลการใช้แบบประเมินฉบับศาลยุติธรรมไทยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในพันธกิจของศาลและการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล รวมทั้งเพื่อทำความเห็นเสนอประธานศาลฎีกาในการดำเนินการต่อไป
          (๒) กำหนดแนวทางการดำเนินการและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การใช้แบบประเมินฯ ตามข้อ (๑) ให้แพร่หลายในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
          (๓) แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย และ
          (๔) ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓). ปรับปรุงเนื้อหาข่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๔๔ น.

**********


image เอกสารแนบ