สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๑-๒-๒.๔_๐๔๖ การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร ข้อที่ ๔
image

นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๔

ส่งเสริม
“ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและให้ความสำคัญแก่คุณภาพชีวิตของบุคลากร”

          ๔.๑ ยกระดับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้เป็นสถาบันหลักทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาได้ทำงานด้านวิชาการโดยเฉพาะอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากงานด้านการพิจารณาพิพากษาคดี

          ๔.๒ จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

          ๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนากายและจิตเพื่อสร้างดุลยภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

          ๔.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม และได้รับค่าตอบแทนที่สัมพันธ์กับความรู้ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลาการทำงาน

**********

Link เอกสาร (e-Book PDF) : กรุณาคลิกที่นี่

**********

          วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
          ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม อนุมัติให้สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม" ภายใต้โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและระบบงานศาลยุติธรรม
          ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้ดำเนินการออกหนังสือเวียน ที่ ศย ๐๒๐/ว ๑๐๔๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานฯ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในหน่วยงานตอบแบบสอบถาม และเสนอแนะความคิดเห็นการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวิจัยข้างต้นอย่างครอบคลุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม โดยตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการสแกน QR Code ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
          วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของบุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม
          ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส่วนนโยบายและแผนการวิจัยและพัฒนาระบบงาน
          Link แบบสอบถาม : กรุณาคลิกที่นี่
          อ้างอิง : สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์. (๒๕๖๓). ร่วมตอบแบบสอบถาม โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/38arKMw.

**********

          วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น.
          
ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะอนุกรมการฯ พิจารณาหลักการและข้อสังเกตของ ก.บ.ศ. ต่อไป
          อ้างอิง : สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม.  (๒๕๖๓). ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3555qC8.

**********