สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๑-๒-๒.๕_๐๔๖ การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร ข้อที่ ๕
image

นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๕        

ส่วนร่วม
สนับสนุนให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วม”

          ๕.๑ สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งอย่างเป็นระบบสำหรับบุคลากรภายในเพื่อประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความรักสามัคคี

          ๕.๒ สร้างการรับรู้ ลดช่องว่าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำหรับบุคลากรภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและการพัฒนางานศาลยุติธรรมที่ยั่งยืน

**********

Link เอกสาร (e-Book PDF) : กรุณาคลิกที่นี่

**********

          วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๗ น.
          สำนักประธานศาลฎีกาได้ดำเนินการออกหนังสือเวียน ที่ ศย ๐๐๑/ว ๑๐๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประชาสัมพันธ์ระบบการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม (e-Comment) สำหรับบุคลากรภายในศาลยุติธรรม
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓).

**********

          วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๔๕ น.
         นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๕ ให้มีการสร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็นสำหรับบุคลากรภายในศาลยุติธรรมเพื่อการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ข้อที่ ๕ ส่วนร่วม "สนับสนุนให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วม"
          เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดสัมฤทธิผลตามหลักประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผลในการนำนโยบายประธานศาลฎีกาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำนักประธานศาลฎีกาจึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำระบบการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม (e-Comment) ซึ่งเป็นช่องทางให้บุคลากรภายในศาลยุติธรรมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
          ลิงก์ระบบ e-Comment : https://ecomment.coj.go.th/
          ลิงก์คู่มือระบบ e-Comment : https://ecomment.coj.go.th/manual.pdf
          ลิงก์ข่าว : https://bit.ly/2JboV4p
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓).

**********