สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๑-๒-๒.๕_๐๔๖ การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร ข้อที่ ๕
image

นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๕        

ส่วนร่วม
สนับสนุนให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วม”

          ๕.๑ สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งอย่างเป็นระบบสำหรับบุคลากรภายในเพื่อประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความรักสามัคคี

          ๕.๒ สร้างการรับรู้ ลดช่องว่าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำหรับบุคลากรภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและการพัฒนางานศาลยุติธรรมที่ยั่งยืน

**********

Link เอกสาร (e-Book PDF) : กรุณาคลิกที่นี่

**********