สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๑-๒-๒.๖_๐๔๖ การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของศาล
image

          วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๒ น.
          ประธานศาลฎีกาได้โปรดมีดำริให้สำนักประธานศาลฎีกา (คณะทำงานฯ) จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของศาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ
        (๑) เรื่องที่แจ้งให้ทราบ
             แจ้งคำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของศาล
        (๒) เรื่องเพื่อทราบ
             (๒.๑) การปรับเปลี่ยนคณะทำงานฯ
             (๒.๒) แจ้งผลการดำเนินงานของคณะทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
             (๒.๓) แนวปฏิบัติ ๗ ประการในการบริหารจัดการศาลยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
        (๓) เรื่องเพื่อพิจารณา
             (๓.๑) พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา แบ่งเป็น การดำเนินงานเฉพาะหน้า และการดำเนินงานในอนาคต
             (๓.๒) พิจารณาช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ศาลทั่วประเทศ
             (๓.๓) พิจารณาวิธีการพัฒนางานคดี และองค์ความรู้เพื่อให้ศาลส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม
             (๓.๔) พิจารณาความร่วมมือด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรในศาลกับองค์กร USAID โดยคณะทำงานฯ ได้มีมติจากการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
                   ๑) ให้คณะทำงานศึกษาแนวทางในการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา เช่น การดูแลรักษาต้นไม้ในศาล การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
                   ๒) ให้คณะทำงานคิดช่องทางในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งแยกคดีสิ่งแวดล้อมผ่านทาง Video Conference
          Link ข่าว : https://bit.ly/3mAU2UN
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓).

**********

          วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
          เนื่องด้วยนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานด้านคดีสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนบทบาทของศาลยุติธรรมในการช่วยส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง นั้น ประธานศาลฎีกาจึงได้โปรดมีดำริให้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของศาล ตามคำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของศาล ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา. (๒๕๖๓).

**********


image เอกสารแนบ