สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๑-๒-๒.๖_๐๔๖ การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของศาล
image

          วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
          เนื่องด้วยนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานด้านคดีสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนบทบาทของศาลยุติธรรมในการช่วยส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง นั้น ประธานศาลฎีกาจึงได้โปรดมีดำริให้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของศาล ตามคำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของศาล ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


image เอกสารแนบ