สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๒-๒-๒_๐๔๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

        ๑. ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (กลุ่มศาลชั้นอุทธรณ์ จำนวน ๑๑ ศาล)

**********

        ๒. ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (กลุ่มศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและกลุ่มศาลชำนัญพิเศษ จำนวน ๒๐ ศาล)

**********

        ๓. ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (กลุ่มสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาคและกลุ่มศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑๙ หน่วยงาน/ศาล)

**********

        ๔. ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ (กลุ่มศาลสูง จำนวน ๑๒ ศาล ได้แก่ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - ๙ และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ)

**********


image เอกสารแนบ