สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๓-๑-๑_๐๔๕ ความคืบหน้านโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑.
image

          นโยบายข้อที่ ๑. ยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจําเลย โดยคํานึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคม
                   
๑.๑ กําหนดมาตรการในการขอปล่อยชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความสะดวกรวดเร็ว และการลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว
                   ๑.๒ กําหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้ต้องหา จําเลย เหยื่ออาชญากรรม ผู้เสียหาย ตลอดจนกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ทุกขั้นตอนของกระบวนการทางศาล
                   ๑.๓ เพิ่มบทบาทเชิงรุกในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินคดีในศาลและให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย

**********

          สำนักประธานศาลฎีกาได้ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑. โดยนำข้อมูลที่ผ่านการนำเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวลงเว็บไซต์หรือช่องทางสื่อสาร Line Inside COJ (โดยข้อมูลนำเสนอเรียงตามลำดับวันที่จากใหม่ -> เก่า)
         หมายเหตุ ทั้งนี้สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประชาชนทั่วไป ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งอ้างอิงต้นฉบับ (Reference) ท้ายข่าวในแต่ละหัวข้อจากหน่วยงานที่จัดทำข้อมูล

**********

Cr. Original Source นโยบายข้อ ๑.
          - สำนักส่งเสริมงานตุลาการ (Website : https://oja.coj.go.th/th/page/item/index/id/1)
          - กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ (Website : https://iprd.coj.go.th/th/page/item/index/id/1), Line Inside COJ
          - ศูนย์รักษาความปลอดภัย (Website : https://ojso.coj.go.th/th/page/item/index/id/1)
          - ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ (Website : https://emc.coj.go.th/th/page/item/index/id/1)
          - สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม (Website : https://jla.coj.go.th/th/page/item/index/id/1)

**********


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ