สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๓-๑-๑_๐๔๕ ความคืบหน้านโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๒.
image

          นโยบายข้อที่ ๒. ยกระดับมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อให้ความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์
                   
๒.๑ พัฒนาระบบการประชุมปรึกษาคดีขององค์คณะให้เข้มแข็งในทุกชั้นศาล เพื่อยกระดับคุณภาพของคําพิพากษาบนพื้นฐานความเป็นอิสระโดยปราศจากการแทรกแซง
                   ๒.๒ กําหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาพิพากษาคดีและการจัดพิมพ์คําพิพากษาหรือคําสั่งเพื่อให้ความยุติธรรมได้ปรากฏในเวลาอันควร
                   ๒.๓ สร้างแบบประเมินที่เป็นมาตรฐานสากลให้ศาลใช้เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในพันธกิจของศาลและการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

**********

Update ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.

          สำนักประธานศาลฎีกาขอความอนุเคราะห์แบบสำรวจสภาพปัญหา/ข้อขัดข้อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลจากแบบสำรวจฯ ประกอบการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดี ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 14 ม.ค. 63 (นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อที่ 2. ข้อย่อยที่ 2.3)

          โดยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ 2. จะดำเนินการศึกษาถึงสภาพปัญหา/ข้อขัดข้อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทุกท่าน ได้โปรดตอบแบบสำรวจด้วยจักขอบคุณยิ่ง

          ลิงก์แบบสำรวจออนไลน์, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBidxxzHVx4uqLp86ESQJlARCOB-r6cldxL_pyC6uldK5Nxg/viewform

**********

Update ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

          ขณะนี้ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดี (นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๒. ข้อย่อยที่ ๒.๓ Court Excellence) อยู่ระหว่างเรียกประชุมคณะทำงานในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยผลการประชุมของคณะทำงานขับเคลื่อนฯ สำนักประธานศาลฎีกาจะนำเสนอให้ทราบเป็นระยะต่อไป

**********

         สำนักประธานศาลฎีกาได้ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๒. โดยนำข้อมูลที่ผ่านการนำเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวลงเว็บไซต์หรือช่องทางสื่อสาร Line Inside COJ (โดยข้อมูลนำเสนอเรียงตามลำดับวันที่จากใหม่ -> เก่า)
         หมายเหตุ ทั้งนี้สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประชาชนทั่วไป ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งอ้างอิงต้นฉบับ (Reference) ท้ายข่าวในแต่ละหัวข้อจากหน่วยงานที่จัดทำข้อมูล

**********


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ