สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๓-๑-๑_๐๔๕ ความคืบหน้านโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๓.
image

          นโยบายข้อที่ ๓. นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรม การพิจารณาพิพากษาคดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยคํานึงถึงช่องทางอื่นที่สะดวกและประหยัดสําหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้
                   
๓.๑ นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการปฏิบัติงานของศาล เพื่อให้คู่ความเข้าถึงข้อมูลทางคดีได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
                   ๓.๒ นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทั้งนํามาใช้ในการเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
                    ๓.๓ นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
                    ๓.๔ นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการพิจารณาและพิพากษาคดี

**********

         สำนักประธานศาลฎีกาได้ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๓. โดยนำข้อมูลที่ผ่านการนำเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวลงเว็บไซต์หรือช่องทางสื่อสาร Line Inside COJ (โดยข้อมูลนำเสนอเรียงตามลำดับวันที่จากใหม่ -> เก่า)
         หมายเหตุ ทั้งนี้สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประชาชนทั่วไป ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งอ้างอิงต้นฉบับ (Reference) ท้ายข่าวในแต่ละหัวข้อจากหน่วยงานที่จัดทำข้อมูล

**********

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๑.๔๕ น.
>> อยู่ระหว่างการประมวลข่าวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อ ๓. จากหน่วยงานต่าง ๆ <<