สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๓-๑-๑_๐๔๕ ความคืบหน้านโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๔.
image

          นโยบายข้อที่ ๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานบุคคลด้วยการสร้างสมดุลระหว่างจริยธรรม ระบบอาวุโส และความรู้ความสามารถ
                    ๔.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ความชํานาญ ตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อนําไปสู่ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม
                   ๔.๒ จัดกรอบอัตรากําลังให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ประเภทและปริมาณคดี โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม
                    ๔.๓ สร้างเสริมจริยธรรม ความภาคภูมิใจ และความสุขของบุคลากรในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรี

**********

         สำนักประธานศาลฎีกาได้ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๔. โดยนำข้อมูลที่ผ่านการนำเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวลงเว็บไซต์หรือช่องทางสื่อสาร Line Inside COJ (โดยข้อมูลนำเสนอเรียงตามลำดับวันที่จากใหม่ -> เก่า)
         หมายเหตุ ทั้งนี้สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประชาชนทั่วไป ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งอ้างอิงต้นฉบับ (Reference) ท้ายข่าวในแต่ละหัวข้อจากหน่วยงานที่จัดทำข้อมูล

**********

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๑.๔๕ น.
>> อยู่ระหว่างการประมวลข่าวที่เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อ ๔. จากหน่วยงานต่าง ๆ <<