สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๓-๑-๑_๐๔๕ ความคืบหน้านโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๕.
image

          นโยบายข้อที่ ๕. สนับสนุนบทบาทของศาลในการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และที่ไม่ก่อภาระหรือเป็นผลร้ายต่อประชาชนและสังคม
                    ๕.๑ สนับสนุนบทบาทของศาลในการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม
                   ๕.๒ สนับสนุนบทบาทของศาลในการประเมินและยกเลิกกฎหมายที่หมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้ก่อภาระ หรือเป็นผลร้ายต่อประชาชนและสังคม
                    ๕.๓ สนับสนุนบทบาทของศาลในการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกบนพื้นฐานความสมัครใจของคู่ความ

**********

         สำนักประธานศาลฎีกาได้ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๕. โดยนำข้อมูลที่ผ่านการนำเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวลงเว็บไซต์หรือช่องทางสื่อสาร Line Inside COJ (โดยข้อมูลนำเสนอเรียงตามลำดับวันที่จากใหม่ -> เก่า)
         หมายเหตุ ทั้งนี้สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประชาชนทั่วไป ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งอ้างอิงต้นฉบับ (Reference) ท้ายข่าวในแต่ละหัวข้อจากหน่วยงานที่จัดทำข้อมูล

**********

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.

         ประธานศาลฎีกาได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม (คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๕.) แล้ว ตามคำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๑/๒๕๖๓ ลงนามเมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ๒ ชั้น ๒ อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา เขตพระนครใน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านผลการประชุมตามเอกสารแนบท้ายนี้

**********

 


image เอกสารแนบ