สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

รวม QR Code/Link แบบรายงานผลการดำเนินงาน (งานประจำ/งานโครงการ/งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา)

          ปรับปรุงเนื้อหาข่าว เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๔

******

งานประจำ (รอบ ๖ เดือน)

          ประชาสัมพันธ์แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (รูปแบบใหม่ ลิงก์เดิม) กำหนดให้รายงานผลฯ ภายในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔
          Link : https://bit.ly/2PEkHFL

******

งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา
นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๒. สมดุล (นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๖)
คณะทำงานส่งเสริมดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน
(คำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

อ้างอิงนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๑. (นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๕)
คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
(คำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑) แบบรายงานสถิติการปล่อยชั่วคราวฯ
    - Link เอกสารอ้างอิง : กรุณาคลิกที่นี่
    - รูปแบบการรายงาน : กำหนดให้รายงานเป็นรายเดือน
    - วันที่ให้รายงาน : ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
    - Link แบบรายงานฯ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๔ : กรุณาคลิกที่นี่

******

นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๓. สร้างสรรค์ (นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๖)
คณะทำงานส่งเสริมการสร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ทันสมัย
(คำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒) การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย (Self-Assessment Checklist) ครั้งที่ ๒
    - ข้อมูลที่ต้องรายงาน : ข้อมูลการประเมินตนเองของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
    - รูปแบบการรายงาน : กำหนดให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศรายงานผลมายังสำนักประธานศาลฎีกา ผ่านระบบ Google Form เท่านั้น
    - วันที่ให้รายงาน :
          - รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (ดำเนินการครบทุกศาลแล้ว)
          - รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (ดำเนินการครบทุกศาลแล้ว)
          - สรุปผลการใช้แบบประเมินรอบที่ ๑ และ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (แผน)
          - รอบที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ (แผน)
          - การนำเสนอผลการประเมินตนเองของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จะกำหนดวันที่เหมาะสมภายหลัง
    - วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล : มติที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒ กรุณาคลิกที่นี่ (FAQ)

******

ยกเลิกการรายงานสถิติคดีค้างฯ
ตามบันทึกสำนักประธานศาลฎีกา ที่ ศย ๐๐๑/ว๒๑๙ ลว. ๒ เม.ย. ๕๕
ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค
จัดทำรายงานปริมาณคดีค้างการพิจารณาเป็นรายไตรมาสและจัดส่งไปยังสำนักประธานศาลฎีกา
(เอกสารอ้างอิง : กรุณาคลิกที่นี่)

**********

ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา
โทร ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๙๑