สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

รวม QR Code/Link แบบรายงานผลการดำเนินงาน (งานประจำ/งานโครงการ/งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา)

          ปรับปรุงเนื้อหาข่าว เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๔

******

งานประจำ (รอบ ๖ เดือน)

          ลิงค์ข่าวการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา รอบที่ ๒/๒๕๖๔ กรุณาคลิกที่นี่
          อ้างอิงข้อมูลการรายงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ กรุณาคลิกที่นี่

******

งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา
นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๒. สมดุล (นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๖)
คณะทำงานส่งเสริมดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน
(คำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

อ้างอิงนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๑. (นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๕)
คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
(คำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑) ยกเลิกการรายงานสถิติการปล่อยชั่วคราวฯ (ยกเลิกตามหนังสือเวียน ที่ ศย ๐๐๑/ว ๙๓๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายลิงก์นี้ หรือกรุณาคลิกที่นี่

******

นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๓. สร้างสรรค์ (นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๖)
คณะทำงานส่งเสริมการสร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ทันสมัย
(คำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒) การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย (Self-Assessment Checklist) ครั้งที่ ๒
    - ข้อมูลที่ต้องรายงาน : ข้อมูลการประเมินตนเองของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
    - รูปแบบการรายงาน : กำหนดให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศรายงานผลมายังสำนักประธานศาลฎีกา ผ่านระบบ Google Form เท่านั้น
    - วันที่ให้รายงาน :
          - รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (ดำเนินการครบทุกศาลแล้ว)
          - รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (ดำเนินการครบทุกศาลแล้ว)
          - รอบที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ดำเนินการครบทุกศาลแล้ว)
          - การนำเสนอผลการประเมินตนเองของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จะกำหนดวันที่เหมาะสมภายหลัง
    - วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล : มติที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๓ กรุณาคลิกที่นี่ (FAQ)

******

ยกเลิกการรายงานสถิติคดีค้างฯ
ตามบันทึกสำนักประธานศาลฎีกา ที่ ศย ๐๐๑/ว๒๑๙ ลว. ๒ เม.ย. ๕๕
ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค
จัดทำรายงานปริมาณคดีค้างการพิจารณาเป็นรายไตรมาสและจัดส่งไปยังสำนักประธานศาลฎีกา
(เอกสารอ้างอิง : กรุณาคลิกที่นี่)

**********

ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา
โทร ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๙๑


image เอกสารแนบ