สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

รวม QR Code/Link แบบรายงานผลการดำเนินงาน (งานประจำ/งานโครงการ/งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา)

งานประจำ (รอบ ๖ เดือน)

การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. – ๑๕ ก.ย. ๖๓)
Link : http://policy.coj.intra/ (Intranet)
รายชื่อศาล/หน่วยงานที่รายงานมาแล้ว Link : คลิกที่นี่ 
(อัปโหลดข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น.)
เอกสารอ้างอิงจากการรายงานครั้งที่ ๑ ปฏิทินปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Link : คลิกที่นี่

******

งานโครงการ

"โครงการศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด" (ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ๑๕ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๓)
Link รายละเอียดโครงการ : คลิกที่นี่

๑) โครงการย่อยที่ ๑ การงดหรือ ลดคาใชจาย ของคู่ความในการดำเนินคดี
    - รูปแบบการรายงาน : กำหนดให้รายงานเป็นรายเดือน
    - วันที่ให้รายงาน : ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
    - Link แบบรายงานฯ : คลิกที่นี่

๒) โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบการไกลเกลี่ยออนไลนในศาลยุติธรรม
    - รูปแบบการรายงาน : กำหนดให้รายงานเป็นรายเดือน
    - วันที่ให้รายงาน : ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
    - Link แบบรายงานฯ : คลิกที่นี่ 

๓) โครงการย่อยที่ ๓ การคุมครองสิทธิเสรีภาพและลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น
    - รูปแบบการรายงาน : กำหนดให้รายงานเป็นรายเดือน
    - วันที่ให้รายงาน : ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
    - Link แบบรายงานฯ : คลิกที่นี่ 

๔) โครงการย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบการใหความชวยเหลือและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนดานแรงงาน (เฉพาะกลุ่มศาลแรงงานทั่วประเทศ)
    - รูปแบบการรายงาน : กำหนดให้รายงานเป็นรายเดือน
    - วันที่ให้รายงาน : ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป
    - Link แบบรายงานฯ : คลิกที่นี่ 

******

งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา

นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๑.

๑) แบบรายงานสถิติการปล่อยชั่วคราวฯ
    - Link เอกสารอ้างอิง : คลิกที่นี่
    - รูปแบบการรายงาน : กำหนดให้รายงานเป็นรายเดือน
    - วันที่ให้รายงาน : ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
    - Link แบบรายงานฯ : คลิกที่นี่ 

******

ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา
โทร ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๙๑


image เอกสารแนบ