สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

รวม QR Code/Link แบบรายงานผลการดำเนินงาน (งานประจำ/งานโครงการ/งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา)

          ปรับปรุงเนื้อหาข่าว เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓

******

งานประจำ (รอบ ๖ เดือน)

          การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา Link : http://policy.coj.intra/ (Intranet) กำหนดให้รายงานหลังวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ ตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๔) และกำหนดส่งรายงานนโยบายฯ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔
          อ้างอิง : สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์. (2563). ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3eo5b8L


******

งานโครงการ
- ขอได้โปรดติดตามงาน/โครงการต่าง ๆ ตามดำริของประธานศาลฎีกา -
 

******

งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา
นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๒. สมดุล (นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๖)
คณะทำงานส่งเสริมดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน
(คำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

อ้างอิงนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๑. (นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๕)
คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
(คำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑) แบบรายงานสถิติการปล่อยชั่วคราวฯ
    - Link เอกสารอ้างอิง : กรุณาคลิกที่นี่
    - รูปแบบการรายงาน : กำหนดให้รายงานเป็นรายเดือน
    - วันที่ให้รายงาน : ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
    - Link แบบรายงานฯ ประจำเดือน พ.ย. : กรุณาคลิกที่นี่ 

******

ยกเลิกการรายงานสถิติคดีค้างฯ
ตามบันทึกสำนักประธานศาลฎีกา ที่ ศย ๐๐๑/ว๒๑๙ ลว. ๒ เม.ย. ๕๕
ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค
จัดทำรายงานปริมาณคดีค้างการพิจารณาเป็นรายไตรมาสและจัดส่งไปยังสำนักประธานศาลฎีกา
(เอกสารอ้างอิง : กรุณาคลิกที่นี่)

**********

ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา
โทร ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๙๑