สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

รวม QR Code/Link การรายงานผลการดำเนินงาน (งานประจำ/งานโครงการ/งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา)

          ปรับปรุงเนื้อหาข่าว เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๔

******

งานประจำ (รอบ ๖ เดือน)

- โปรดรอการอัปเดตข้อมูลจากสำนักประธานศาลฎีกา -

******

งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา

- โปรดรอการอัปเดตข้อมูลจากสำนักประธานศาลฎีกา -

******

 

 

 

การรายงานที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

๑. ยกเลิกการรายงานสถิติการปล่อยชั่วคราวฯ
ตามหนังสือเวียน ที่ ศย ๐๐๑/ว ๙๓๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายลิงก์นี้ หรือกรุณาคลิกที่นี่

******

๒. ยกเลิกการรายงานสถิติคดีค้างฯ
ตามบันทึกสำนักประธานศาลฎีกา ที่ ศย ๐๐๑/ว๒๑๙ ลว. ๒ เม.ย. ๕๕
ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค
จัดทำรายงานปริมาณคดีค้างการพิจารณาเป็นรายไตรมาสและจัดส่งไปยังสำนักประธานศาลฎีกา
(เอกสารอ้างอิง : กรุณาคลิกที่นี่)

******

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา (งานประจำ/งานโครงการ/งานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา) ขอได้โปรดสอบถามมายังส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา โทร ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๙๘


image เอกสารแนบ