สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
image

Link แบบสอบถามความคิดเห็นฯ : คลิกที่นี่
Link ตัวอย่างข้อคำถามแบบสอบความคิดเห็นฯ (ตัวอย่างจาก Google Form) : คลิกที่นี่

 


แบบสำรวจความคิดเห็นนี้ไม่ได้มุ่งหมายถึงศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลที่มิได้พิจารณาคดีอาญา
แต่ท่านอาจร่วมแสดงความคิดเห็นได้Link คำแนะนำฯ : คลิกที่นี่
 คำอธิบายแบบรายงาน

          ตามที่ประธานศาลฎีกาได้โปรดออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีความมุ่งหมายสำหรับใช้เป็นแนวทางเมื่อผู้พิพากษาเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย โดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุขของสังคม และไม่นำปัจจัยทางด้านทรัพย์สินมาเป็นหลักสำคัญในการปล่อยชั่วคราว

          ในการนี้ แนวทางดังกล่าวตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า ๒ เดือนแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายฯ จึงมีความประสงค์ที่จะสอบถามความคิดเห็นข้าราชการตุลาการในการดำเนินการตามคำแนะนำฯ นี้ เพื่อนำมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคำแนะนำฯ ดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ข้าราชการตุลาการได้โปรดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นนี้ เพื่อที่คณะทำงานฯ จะได้นำความคิดเห็นของท่านมาประมวลเพื่อนำกราบเรียนประธานศาลฎีกาต่อไป

          หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามไปยัง
                 - สำนักส่งเสริมงานตุลาการ (นายพิเชษฐ์ คงศิลา ผู้อำนวยการฯ - ฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ) 
                 - ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา (ประสานงานแบบสอบถามความคิดเห็นผ่านระบบ Google Form)

**********


image เอกสารแนบ