สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court
เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 

          ทั้งนี้ ท่านสามารถสืบค้นโครงสร้าง ภารกิจหน้าที่แต่ละส่วนงานของสำนักประธานศาลฎีกาได้จาก สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม. (2563). ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๑๓). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://ojoc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/7842/iid/185706.