สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 

          ทั้งนี้ ท่านสามารถสืบค้นโครงสร้าง ภารกิจหน้าที่แต่ละส่วนงานของสำนักประธานศาลฎีกาได้จาก สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม. (2560). ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2560. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2lA4j9M.