Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court
เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานimage

           ภารกิจหน้าที่แต่ละส่วนงานของสำนักประธานศาลฎีกาได้จาก สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม. (2563). ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม  [ออนไลน์]. 


image เอกสารแนบ