สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๑-๒-๑_๐๔๕ สารของประธานศาลฎีกา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ และการร่วมระดมความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา
image

          อัปเดตข่าวเมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๓๗ นาฬิกา

          ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ผ่านมา สำนักประธานศาลฎีกาได้จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุม ๔๑๒ อาคารศาลฎีกา ซึ่งที่ประชุมได้นำความคิดเห็นของผู้บริหารศาลฎีกามาปรับปรุงร่างนโยบายประธานศาลฎีกาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อกระบวนการกำหนดนโยบายเสร็จสิ้นแล้ว สำนักประธานศาลฎีกาจะรายงานและเผยแพร่นโยบายประธานศาลฎีกาให้ทราบโดยทั่วกัน

**********

          อัปเดตข่าวเมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๓.๐๒ นาฬิกา
          การสำรวจความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกาได้สิ้นสุดแล้ว สำนักประธานศาลฎีกาจะประมวลผลข้อมูลเพื่อกราบเรียนประธานศาลฎีกาต่อไป โปรดติดตามความคืบหน้าได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักประธานศาลฎีกา (https://opsc.coj.go.th) หรือลิงก์ข่าวนี้

          สรุปยอดการส่งข้อมูลความคิดเห็น (Feedback) ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ต.ค. ๖๒ เวลา ๒๓.๕๙ น. (วันสุดท้ายของการส่งความคิดเห็น)
          พบว่า มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ทั้งสิ้นจำนวน ๕๖๗ คน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในศาลยุติธรรม จำนวน ๓๕๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔) และประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖) รายละเอียดตามเอกสารลำดับที่ ๕
          ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลโดยตัดยอดสรุป ณ เวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๕ ต.ค. ๖๒ (โดยวันสุดท้ายตัดยอด ณ เวลา ๒๓.๕๙ น.) พบว่า
               - วันที่ ๑ มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ จำนวน ๙๕ คน
               - วันที่ ๒ มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ จำนวน ๒๑๙ คน (เพิ่มขึ้นจากวันแรก ๑๒๔ คน)
               - วันที่ ๓ มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ จำนวน ๓๓๒ คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่สอง ๑๑๓ คน)
               - วันที่ ๔ มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ จำนวน ๔๓๑ คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่สาม ๙๙ คน)
               - วันที่ ๕ มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ จำนวน ๕๖๗ คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่สี่ ๑๓๖ คน)
          โดยเฉลี่ยมีการส่งความคิดเห็นมาประมาณวันละ ๑๑๓ คน

**********

          อ้างอิงข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๒

สารของประธานศาลฎีกา

          ในโอกาสที่ข้าพเจ้าเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกา นับจากนี้ แนวทางการบริหารงานจะมุ่งไปที่ความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน อาทิ การให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การกำหนดมาตรการทางศาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม การกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้รวดเร็ว การปรับปรุงกระบวนการปล่อยชั่วคราวเพื่อเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน เป็นต้น

          ด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนและประชาชน เพื่อนำมาประกอบการกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุแนวทางการบริหารงานข้างต้น

          จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ โดยส่งไปยังสำนักประธานศาลฎีกา ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

**********

          หมายเหตุ การร่วมแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ ท่านสามารถแสดงความเห็นผ่านแบบสำรวจฯ ๓ รูปแบบ คือ ๑) แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ (QR Code) ๒) แบบสำรวจความคิดเห็นฉบับเขียนด้วยลายมือโดยให้ Print จากเอกสารไฟล์ (PDF) และ ๓) แบบสำรวจความคิดเห็นฉบับพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ (Word)
          การส่งข้อมูล
          ๑. แบบสำรวจฯ ออนไลน์ส่งข้อมูลผ่านระบบ Google Form ตาม QR Code ที่แนบ
          ๒. แบบสำรวจฯ ฉบับ PDF กรุณา Scan เอกสารของท่านเป็นรูปแบบ PDF ส่งทาง E-mail สำนักประธานศาลฎีกาที่ opsc@coj.go.th หรือ policy.opsc2020@gmail.com
          ๓. แบบสำรวจฯ ฉบับ Word สามารถแนบไฟล์ส่งกลับมายัง E-mail สำนักประธานศาลฎีกาที่ opsc@coj.go.th หรือ policy.opsc2020@gmail.com

**********

สารบัญเอกสาร

เอกสารลำดับที่ ๑ ชื่อไฟล์ ๐๐๑ สารประธานศาลฎีกา (Version Scan ลายเซ็น)
เอกสารลำดับที่ ๒ ชื่อไฟล์ ๐๐๒ แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา ฉบับเขียนมือ (PDF)
เอกสารลำดับที่ ๓ ชื่อไฟล์ ๐๐๓ แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา ฉบับพิมพ์ (Word)
เอกสารลำดับที่ ๔ ชื่อไฟล์ ๐๐๔ QR Code แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
เอกสารลำดับที่ ๕ ชื่อไฟล์ ๐๐๕ รายละเอียดผู้ตอบแบบสำรวจฯ

**********

ส่วนประสานนโยบาย
สำนักประธานศาลฎีกา
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๘๘
, ๐ ๒๒๒๓ ๑๔๙๑


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ