สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court
ข่าวเด่น
ประธานศาลฎีกาเดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสีคิ้ว ณ จังหวัดนครราชสีมา รองประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุข้าราชการและมอบเข็มศาลยุติธรรมแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 (กลุ่มศาลสูง) สำนักประธานศาลฎีกาจัดงานสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "กระบวนทัศน์การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม หลักนิติธรรม และการอำนวยความยุติธรรม"
โครงการเด่นสำนักประธานศาลฎีกา (OPSC Hot Projects)
รวมระบบงานศาลดิจิทัลของสำนักประธานศาลฎีกา (OPSC D-Court)
ข่าวประชาสัมพันธ์ OPSC
มุมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning ศาลยุติธรรม
เรื่องที่น่าสนใจ
รวมลิงก์หน่วยงานภายในที่น่าสนใจ
รวมลิงก์หน่วยงานภายนอกที่น่าสนใจ