Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

image

สำนักประธานศาลฎีกา

ติดต่อสำนักประธานศาลฎีกาimage


ที่ทำการ (Location)
เลขที่ 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Google Map : https://goo.gl/maps/gYSR8FFRpteiTqz36

**********

ช่องทางสื่อสาร (Contact)

โทรศัพท์ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม E-Phonebook กรุณาคลิกที่ลิงก์ >> คลิกที่นี่ <<

          - ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลฎีกา >> คลิกที่นี่ <<
           อาคาร 1 ชั้น 1 

          - ส่วนช่วยอำนวยการ >> คลิกที่นี่ <<
           อาคาร 1 ชั้น 1 
            โทร. 02 223 0885  โทรสาร 02 223 0830

          - ส่วนกิจการประธานศาลฎีกาและรัฐพิธี >> คลิกที่นี่ <<
            อาคาร 1 ชั้น 2 
            โทร. 02 223 0959  โทรสาร 02 223 0940

          - ส่วนประสานนโยบาย >> คลิกที่นี่ <<
           อาคาร 3 ชั้น 1
            โทร. 02 223 1498 โทรสาร -

          - ส่วนกฎหมายและระเบียบ >> คลิกที่นี่ <<
           อาคาร 3 ชั้น 1
            โทร. 02 223 0743 โทรสาร 02 223 0720

          - ส่วนกิจการต่างประเทศและสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน >> คลิกที่นี่ <<
           อาคาร 3 ชั้น 1 
            โทร. 02 223 0758 โทรสาร 02 223 0831
โทรสาร 0 2223 0720

**********

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
opsc@coj.go.th (E-mail กลางของสำนักประธานศาลฎีกา)
**********

Social - สำนักประธานศาลฎีกายังไม่มีช่องทางสื่อสารออนไลน์รูปแบบอื่น

**********

ช่องทางสื่อสารหลัก (Main Contact) ของสำนักงานศาลยุติธรรมเพจ 'สื่อศาล' 

 Facebook เพจ 'สื่อศาล'

https://www.facebook.com/pr.coj/

 Twitter เพจ 'สื่อศาล'
https://twitter.com/pr_coj

 Youtube เพจ 'สื่อศาล'
https://www.youtube.com/channel/UC1XfDMP3HXfM_rIpTnW8Urw/featured