Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

image
การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน "ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด"image

**********

อัปเดตข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

**********

          ด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ในประเทศไทยและทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการขยายตัวของโรคอย่างกว้างขวางคือการที่บุคคลจำนวนมากมารวมกันอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอันจะทำให้เกิดผลร้ายแรงต่อสุขอนามัยของประชาชนในประเทศจนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จำกัดการเดินทางตลอดจนการประกอบกิจการบางประเภท มีประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ ไม่อาจประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตนและครอบครัวได้ตามปกติ เกิดภาระหนี้สินตามมา บุคคลกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจโดยไม่ทันตั้งตัวจากผลของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนี้หากเป็นกลุ่มที่มีอรรถคดีในศาลไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญา และไม่ว่าเป็นโจทก์หรือจำเลย ย่อมเสมือนมีความทุกข์ซ้ำซ้อนทับถม เพื่อเป็นการลดภาระของบุคคลกลุ่มดังกล่าวและแสวงหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใช้เพื่อประโยชน์แก่คู่ความในสภาวะปัจจุบันจึงสมควรจัดโครงการนี้ขึ้น

          หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้องท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ที่สำนักประธานศาลฎีกาได้แนบมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดแจ้งกลับมาที่สำนักประธานศาลฎีกา ส่วนประสานนโยบาย โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๑๔๘๘, ๐๒ ๒๒๓ ๑๔๙๑ โทรสาร -

**********

สารบัญเอกสาร

เอกสารลำดับที่ 1 ชื่อไฟล์ 001-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการลดภาระแก่คู่ความฯ Final
เอกสารลำดับที่ 2 ชื่อไฟล์ 002-1 เอกสารแนวทางการดำเนินโครงการฯ

เอกสารลำดับที่ 3 ชื่อไฟล์ 003-1 QR Code แบบประเมินโครงการฯ

 

**********

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงานฯ 4 ชุด ร่วมกับ สำนักประธานศาลฎีกา
โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๑๔๘๘, ๐๒ ๒๒๓ ๑๔๙๑
(ส่วนประสานนโยบาย)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ