สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th Council of ASEAN Chief Justices Meeting)

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2563) ณ อาคารสำนักประธานศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th Council of ASEAN Chief Justices Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกลทางจอภาพไปยังทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทำหน้าที่เป็นประธานสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียนคนถัดไป

ช่วงต้นของการประชุมฯ นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา เป็นผู้แทนศาลยุติธรรมไทยกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับเสริมสร้างความร่วมมือทางกฎหมายในองค์กรศาลยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจากนี้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานว่าด้วยการประชุมอาเซียนพลัส (ASEAN+ Meetings) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือในนามของสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน กับศาลยุติธรรมของประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และผลของการหารือแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ในปี พ.ศ. 2564

ในช่วงบ่ายของการประชุมนายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้แทนศาลยุติธรรมไทยร่วมอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อองค์กรศาลยุติธรรมและแนวทางแก้ไขปัญหา

ในช่วงท้ายก่อนปิดการประชุมฯ ประธานศาลฎีกาได้ลงนามในคำประกาศฮานอยผ่านการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 9 ขึ้น ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ