สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
image

        วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลยุติธรรม นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯก่อนเสนอวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการสรรหาต่อไป
        จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแจ้งผลการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนพลตำรวจเอกสถาพร หลาวทอง ให้วุฒิสภาทราบ
       ต่อมา เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแสดงความคิดเห็นและรับการสัมภาษณ์ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาลงคะแนนเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อเสนอวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ