Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

แจ้งงดการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖image
image

      ตามที่ สำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาฯ
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี นั้น

ทั้งนี้ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี ได้กำหนดกรอบระยะเวลา
    การรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ไว้ตามรอบระยะเวลา ดังนี้
รอบที่ 1 ในสิ้นไตรมาสที่ 2 และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี
ผ่านทาง "โปรแกรม รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา" 

     ในการนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักประธานศาลฎีกา ขอแจ้งงดการรายงานผ่านโปรแกรมดังกล่าว

      เนื่องจาก สำนักงานศาลยุติธรรม จะเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล
จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายประธานศาลฎีกา ส่งไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม

(ตามแนวทางในหนังสือ สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 005/ว 40 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565)

 


 


image เอกสารแนบ