Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ ๒๒ และบรรยายพิเศษในโครงการ “ปัจฉิมนิเทศผู้พิพากษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล”image
image

          วันนี้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและผ่านการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ ๒๒ จำนวน ๑๓๐ คน โดยมีนายครรชิต วงศ์ไทย เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

          ต่อมา เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ประธานศาลฎีกาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารงานศาลยุติธรรมภายใต้นโยบายประธานศาลฎีกา : รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ในโครงการ “ปัจฉิมนิเทศผู้พิพากษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” ให้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ในวาระ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๓ คน

          การอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นการเสริมสร้างความรู้ เทคนิคการบริหารงานคดีและงานธุรการให้แก่ผู้ที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางระบบงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของศาลยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ในทุกมิติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ