Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง image
image

       วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลยุติธรรม นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ก่อนเสนอวุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการสรรหาต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ