Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

นางซาลัว มาซูส ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกาimage

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา ให้การต้อนรับ นางซาลัว มาซูส ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก พร้อมด้วยนายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองประธานศาลฎีกา ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน  

หลังจากนั้น นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา พร้อมคณะทำงานศาลฎีกานิทรรศน์ นำคณะเข้าเยี่ยมชมอาคารที่ทำการศาลฎีกา ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา ห้องพิจารณาคดีในศาลฎีกา และศึกษาดูงานศาลฎีกานิทรรศน์

 

อนึ่ง ในการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นางซาลัว มาซูส ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตุลาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุด ระหว่างประเทศ (IASAJ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 26 พฤศจิกายน 2566 เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการศาลระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ