Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกาimage

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 15.30 นาฬิกา นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำราชอาณาจักรไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตฯ ณ ห้องรับรองประธานศาลฎีกา ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองทางด้านกฎหมายและด้านวิชาการร่วมกัน โดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลยุติธรรมของทั้งสองประเทศ ตลอดจนสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการศาลระหว่างราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป