Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารศาลฎีกา และศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกาimage

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ศาลฎีกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา ได้โปรดมอบหมายให้นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ รองประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา เป็นผู้แทนประธานศาลฎีกาให้การต้อนรับนายบุนขวาง ทวีศักดิ์ รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ จำนวน 12 คน ในโอกาสเดินทางเยือนศาลฎีกาเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารของศาลฎีกา และศึกษาดูงาน "ศาลฎีกานิทรรศน์" ทั้งนี้ โดยมี เลขาธิการประธานศาลฎีกา เลขานุการศาลฎีกา คณะผู้บริหารของศาลฎีกาและสำนักประธานศาลฎีการ่วมให้การต้อนรับ

ในช่วงต้นของการเดินทางเยือนศาลฎีกา นายบุนขวาง ทวีศักดิ์ รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ รองประธานศาลฎีกา โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศาลยุติธรรมให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการบริหารงานและการพิจารณาพิพากษาคดีเท่าทันต่อสังคมยุคปัจจุบัน  ตามนโยบายประธานศาลฎีกา “ทันโลก”  ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในศาลยุติธรรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

จากนั้น คณะฯ ได้ศึกษาดูงานศาลฎีกานิทรรศน์ ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการศาลของไทย พร้อมเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดย นายอภิชาติ คงชาตรี เลขานุการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความสำคัญของห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา อำนาจหน้าที่ของศาลฎีกา และกระบวนการจัดทำคำพิพากษาศาลฎีกา” โดย นายณวพร รัตนวราหะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และนางรัสรินทร์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา พร้อมกันนี้คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดศาลฎีกา หรือศูนย์วิชาการงานคดีของศาลฎีกา (ELC)

อนึ่ง ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ นายบุนขวาง ทวีศักดิ์ รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานศาล ภายใต้หัวข้อ "การบริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การค้นคว้า การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม การบริหารการจัดฝึกอบรม และการสร้างหอสมุด"