Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 24 image

       

       วันนี้ (23 เมษายน 2567) เวลา 08.45 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 24 จำนวน 87 คน โดยมีนายเกรียงไกร จรรยามั่น เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
       เวลา 09.00 นาฬิกา ประธานศาลฎีกาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายประธานศาลฎีกา : ที่พึ่ง เที่ยงธรรม เท่าเทียม ทันโลก” การอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะหลักของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลให้มีความพร้อมที่จะบริหารงานศาลชั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เสริมสร้างแนวความคิด หลักการและเทคนิคการบริหารงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำไปสู่การเป็นผู้นำในการบริหารงานศาลยุติธรรม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร ทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย