Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2567 (มณฑลพิธีท้องสนามหลวง)image

 

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2567) เวลา 08.30 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา มอบหมายให้นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ รองประธานศาลฎีกา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง