สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

          ปรับปรุงข่าวเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๗.๔๕ น. 

รวมข่าวแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดี
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

          "ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)" (๒๕๖๔, ๓ มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ง. หน้า ๑. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/001/T_0001.PDF.

          "ประกาศคำสั่ง ศบค. เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด" (๒๕๖๔, ๓ มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ง. หน้า ๔. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/001/T_0004.PDF.

**********

 

ข่าวจากคณะอนุกรรมการศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) (เรียงตามลำดับวันที่)

          - ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๔ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
          อ้างอิง : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (๒๕๖๔). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/35Gtg7A.

**********

          - ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๓ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ (มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๔ - ๓๑ ม.ค. ๖๔)
          อ้างอิง : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (๒๕๖๔). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/3ohmRa7.

**********

          - คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
          อ้างอิง : สำนักการแพทย์. (๒๕๖๔). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/3hSOuE0.

**********

          - ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๕๙ เรื่อง แจ้งแนวทางการลดการคุมขังในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
          อ้างอิง : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (๒๕๖๓). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/3b24pP0.

 

**********

 

          - ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
          อ้างอิง : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (๒๕๖๓). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/3n7AHdN.

 

**********

 

          - ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๕๕ (ป) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
          อ้างอิง : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (๒๕๖๓). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/35mnVT1.

 

**********

 

Link อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ๑. ติดตามข่าวจากสำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม
              ลิงก์ข่าวรวมการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) : กรุณาคลิกที่นี่
              เว็บไซต์สำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม : กรุณาคลิกที่นี่

          ๒. ติดตามข่าวจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
              เว็บไซต์กรมควบคุมโรค : กรุณาคลิกที่นี่

          ๓. แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ"
              ดาวน์โหลดเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ Andriod : กรุณาคลิกที่นี่
              ดาวน์โหลดเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ IOS : กรุณาคลิกที่นี่

          ๔. แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"
              ดาวน์โหลดเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ Andriod : กรุณาคลิกที่นี่
              ดาวน์โหลดเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ IOS : กรุณาคลิกที่นี่