สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

          ปรับปรุงข่าวเมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๘.๒๑ น. 

รวมข่าวแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดี
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

**********

          ๑. รวมลิงก์การบริหารจัดการคดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diesase : COVID-19)
          อ้างอิง : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (๒๕๖๔). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/3nlWHDz.

**********

          ๒. รวมระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ และแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กฎหมาย ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา และประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ E-Filing และ CIOS
          อ้างอิง : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (๒๕๖๔). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/3dQz17d.

**********

          - คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
          อ้างอิง : สำนักการแพทย์. (๒๕๖๔). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/3hSOuE0.

**********

          - ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๕๙ เรื่อง แจ้งแนวทางการลดการคุมขังในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
          อ้างอิง : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. (๒๕๖๓). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://bit.ly/3b24pP0.

**********

Link อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ๑. ติดตามข่าวจากสำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม
              ลิงก์ข่าวรวมการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) : กรุณาคลิกที่นี่
              เว็บไซต์สำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม : กรุณาคลิกที่นี่

          ๒. ติดตามข่าวจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
              เว็บไซต์กรมควบคุมโรค : กรุณาคลิกที่นี่

          ๓. แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ"
              ดาวน์โหลดเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ Andriod : กรุณาคลิกที่นี่
              ดาวน์โหลดเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ IOS : กรุณาคลิกที่นี่

          ๔. แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"
              ดาวน์โหลดเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ Andriod : กรุณาคลิกที่นี่
              ดาวน์โหลดเพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ IOS : กรุณาคลิกที่นี่